Инжењерско предузетништво

Назив предмета Инжењерско предузетништво
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2293 Изборни VIII 2+0+1 4
Наставници проф. др Мирослав Бобрек, доц. др Горан Јањић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Програм Инжењерског предузетништва намијењен је инжењерима и научницима опредјељеним према технолошким иновацијама. Циљ је да се оспособе за реализацију технолошких иновација путем покретања властитог бизниса (start up), као и путем припреме и обезбјеђења инвестиција за комплексне технолошке пројекте (high-tech). Упознаће се са облицима националног и међународних облика финансијске и организационе подршке иноваторству и предузетништву.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће бити оспособљен да за инжењерску идеју или иновацију одабере, односно припреми погодан пословни модел (business model) којим ће симулирати начин и динамику стицања профита за вријеме животног вијека производа. У том циљу претходно ће се упознати са процесом развоја производа из пословне идеје или иновације, а затим и креирати процесни модел којим ће производ бити реализован на планираном тржишту. Оспособиће се за провођење свих потребних анализа пословне идеје (изводљивост, привредна грана и конкуренција, правне и етичке норме, људски ресурси и тим и др.) и њeну елаборацију у пословном плану (business plan). Студент ће се упознати са процесом заштите интелектуалног власништва, те стратегијама и ограничењима даљег раста и развоја будућег предузећа након успјешног старта.
Садржај предмета:
Постиндустријско друштво и карактеристике. Знање, иновације и квалитет као предуслови пословања на глобалном тржишту. Дефиниција, животни вијек и развој производа као носиоца инжењерске иновације и пословне идеје. Архитектура пословног модела претварања пословне идеје у профит. Примјери пословних модела. Дефиниција и класификација пословних процеса. Процесна организација и обезбјеђење квалитета производа. Основе предузетништва и предузетничког процеса. Маркетиншки и економски аспекти и методе у предузетништву. Инвестиције и финансирање пословног подухвата. Израда, евалуација и презентација пословног плана (business plan) у 12 корака. Интелектуални капитал и заштита власништва. Облици друштвене и међународне подршке предузетништву. Европска платформа за стратешки развој производа заснованих на знању и иновацијама (horizon 2020). Фабрике будућности.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања. Вјежбе кроз израду и презентацију пословног плана у тимском раду. Студија случаја реализованих иновативних пројеката.
Литература:
  1. Barringer B. R., Ireland R. D., Entrepreneurship: successfully launching new ventures, Prentice Hall, New Jersey, 2010.
  2. Бобрек М., Танасић З., Травар М., Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.
  3. Петковић Д. и други, Водич за предузетништво, Универзитет у Зеници, Зеница, 2010.
  4. European commission, Manufuture Platform, www.manufuture.org
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум средином семестра, пројектни тимски рад и завршни испит. Кроз пројектни рад тим студената израђује и презентује инжењерску идеју и пословни план.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 35 Завршни испит 30
Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Мирослав Бобрек

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017