Пројектовање извора напајања

Назив предмета Пројектовање извора напајања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2333 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Бранко Блануша, доц. др Жељко Ивановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознати студенте са карактеристикама основних топологија извора једносмјерног напона; (2) Објаснити технику пројектовања извора једносмјерног напона са линеарним стабилизаторима; (3) Објаснити процедуру пројектовања магнетних компоненти: пригушница и импулсних трансформатора; (4) Приказати поступак и дати примјер пројектовања прекидачког извора једносмјерног напона и (5) Објаснити принцип рада резонатних извора за напајање и дати примјере њихове примјене.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти треба да: (1) знају објаснити карактеристике основних топологија извора једносмјерног напајања; (2) способни су да пројектују једносмјерне изворе напајања са линеарним изворима; (3) могу да објасне најчешће кориштене технике управљања DC/DC претварачима и њихову реализацију; (4) знају да изаберу топологију извора једносмјерног напона за конкретну примјену; (5) способни су да пројектују прекидачки извор једносмјерног напона и (6) знају да објасне рад резонантних извора једносмјеног напајања.
Садржај предмета:
Врсте примарних извора напајања. Извори напајања мале снаге, прикупљање енергије из окружења (energy harvesting). Претварачи наизмјеничног у једносмјерни напон. Линеарни стабилизатори напона. Пројектовање једносмјерног извора напајања са линеарним стабилизаторима напона. Основне карактеристике прекидачкх DC/DC претварача. Пројектовање магнетних компоненти; пригушница и импулсних трансформатора. Пројектовање система за хлађење. Топологије прекидачких извора једносмјерног напајања. Пројектовање улазног и излазног степена прекидачких DC/DC претварача. Пројектовање прекидачког једносмјерног извора напајања према задатој спецификацији. Управљање DC/DC претварачима. Резонантне топлогије извора једносмјерног напајања. Управљање и управљачка кола у резонатним DC/DC претварачима. Принципи пројектовања резонантних DC/DC претварача.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Marty Brown, Power Supply Cookbook, Butterworth-Heinemann, 1994.
  2. Бранко Л. Докић, Енергетска електроника – претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, Академска Мисао, Београд, 2007.
  3. Бранко Л. Докић, Предраг Петровић, Бранко Блануша, Енергетска електроника - збирка решених задатака, ЕТФ Бања Лука, Академска мисао Београд, 2006.
  4. Бранко Л. Докић, Бранко Блануша, Жељко Ивановић, Енергетски претварчи у обновљивим изворима, ЕТФ Бања Лука, Академска мисао Београд, 2013.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Домаћи задатак 15 Завршни испит 30
Семинарски рад 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић, проф. др Бранко Блануша

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017