Кућна аутоматизација

Назив предмета Кућна аутоматизација
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2332 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Златко Бундало

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања из: (1) Једносмјерних извора. (2) LED расвјете. (3) Интелигентних инсталација. (4) Система за управљање уређајима.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно савладаном курсу студент ће бити у стању да: (1) Пројектује систем за освјетљење заснованом на LED технологији. (2) Пројектује интелигентне инсталације који се користе у зградарсту. (3) Зна принципе кућне аутоматизације који повећавају енергетску ефикасност, а уједно омогућују и угоднији боравак кориснику.
Садржај предмета:
Извори једносмјерног напона, LED расвјета, EIB систем интелигентни инсталација (IC сензори, фото сензори, сензори покрета, димери, контролери расвјете, fan coil контролери), системи за управљање кућним инсталацијама и комуникацијама, контрола приступа (магнетне картице, бесконтактне картице, даљински кључеви).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рачунске вјежбе, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова, мјерења на реализованим склоповима.
Литература:
  1. Othmar Kyas: How To Smart Home, Key Concept Press; 1st edition, 2013.
  2. Anthony Velte: Build Your Own Smart Home, McGraw-Hill Osborne Media, 1st edition, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 20 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 45
Пројектни задатак 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ферид Софтић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017