РФ и микроталасна електроника

Назив предмета РФ и микроталасна електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2331 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Татјана Пешић-Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања неопходних за анализу и пројектовање РФ и основних микроталасних интегрисаних кола и система. Обучавање студената да анализирају компромисе у пројектним циљевима и да проналазе оптимална решења.
Исходи учења (стечена знања):
Након савладаног градива студенти су у стању да самостално: (1) Анализирају перформансе интегрисаних РФ кола и система. (2) Пројектују и тестирају основна РФ интегрисана кола, као што су: малошумни појачавачи, мјешачи, осцилатори, РФ појачавачи снаге. (3) Анализирају и пројектују једноставнија микроталасна електронских кола.
Садржај предмета:
Активне и пасивне компоненте у интегрисаним РФ и микроталасним колима. Прилагођења. Ускопојасни и широкопојасни малошумни појачавач. Активни и пасивни мјешачи. Интегрисани осцилатори. Архитектура интегрисаних примопредајника. Интегрисани модулатори, демодулари и детектори сигнала. Интегрисани појачавачи снаге.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова, мјерења на реализованим склоповима.
Литература:
  1. T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
  2. B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, October 2011.
  3. D. Pozar, Microwave Engineering, New York: Wiley, 2004.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Колоквијум 20 Лабораторијске вјежбе 20 Завршни испит 40
Пројектни задатак 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Татјана Пешић-Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017