Дигитална обрада слике

Назив предмета Дигитална обрада слике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2283 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Зденка Бабић, доц. др Владимир Рисојевић

 

Посебна назнака за предмет:

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ овог предмета је стицање теоријских знања и вјештина у дигиталној обради слике, као у и дводимензионалним сигналима и системима уопште.
Исходи учења (стечена знања):
Након савладавања предмета студенти ће посједовати теоријско и практично знање о оради слике и дводимензионалним сигналима и системима уопште. Кроз рад на пројектним задацима студенти ће стећи практична знања и вјештине, као и искуство у тимском раду.
Садржај предмета:
Елементи визуелне перцепције. Дводимензионални (2Д) сигнали и системи. Одмјеравање и квантизација слике. Структуре података за чување и обраду дигиталних слика. Хистограм. Обрада слике у просторном домену: операције над хистограмом слике, 2Д конволуција, филтрирање. 2Д Фуријеова и косинусна трансформација. Wavelet трансформација. Спектрална анализа слике. Филрирање у фреквенцијском домену. Побољшање и рестаурација слике. Геометријске трансформације слике. Сегментација сивих слика: детекција ивица, издвајање региона од интереса. Примјена математичке морфологије у обради слике. Методи компресије слике без и са губицима, аритметички, статистички, предиктивни, засновани на трансформацијама. Стандарди за компресију слике. Колор простори, основни принципи анализе и обраде слика у боји. Репрезентација и дескрипција, анализа и интерпретација слике, примјена неуронских мрежа у анализи слика. Сотверски алати за обраду слике.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања, лабораторијске вјежбе, учење на даљину, консултације
Литература:
  1. Зденка Бабић, Дигитална обрада слике, скрипта штампана и у електронском облику на web страници предмета
  2. Владимир Рисојевић, Упутства за вјежбе, у електронском облику на web страници предмета
  3. Миодраг Поповић, Дигитална обрада слике
  4. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing
  5. Rafael C. Gonzalez, Richard Eugene Woods, Steven L. Eddins, Digital Image Processing Using MATLAB
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 40 Колоквијуми 20 Завршни испит 40
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021