Бежичне сензорске мреже

Назив предмета Бежичне сензорске мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2330 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи образовање у области бежичних и бежичних сензорских мрежа, актуелним технологијама и конкретним реализацијама. (2) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања бежичних сензорских мрежа и њихове интеграције у телекомуникационе мреже.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да (1) рјешавају основне инжењерске проблеме који захтијевају знања из бежичних и бежичних сензорских мрежа. (2) Примјењују стечено знање и вјештине за реализацију различитих типова савремених бежичних сензорских мрежа. (3) Демонстрирају стечене вјештине у циљу интеграције бежичних сензорских мрежа са телекомуникационим мрежама.
Садржај предмета:
Преглед савремених бежичних мрежа. Топологија бежичних мрежа: конфигурација звезде и mesh (испреплетана) конфигурација. Адхок и инфраструктурне мреже, Персоналне мреже, WLAN, Бежичне IP мреже, WiMAX, Сензорске мреже, Кућне мреже. Врсте сензора и сервиси у бежичним сензорским мрежама. Топологија, компоненте, протоколи, рутирање, пројектовање и конфигурисање бежичних сензорских мрежа. Управљање мобилношћу. Планирање бежичних мрежа. Аспекти безбедности и поузданости бежичних мрежа. Повезивање са јавним мобилним мрежама.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе, семинарски радови
Литература:
  1. А. Hac, Wireless Sensor Network Design, John Wiley & Sons, 2003.
  2. W. Dargie, C. Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John Wiley & Sons, 2010.
  3. T. Haenselmann, Sensor Networks, 2006.
  4. E. Hossain, K.K. Leung, Wireless Mesh Networks-Architectures and Protocols, Springer, 2008
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 20
Активност на настави 5 Завршни испит 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017