Рачунарска електроника

Назив предмета Рачунарска електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2327 Обавезан VII 2+1+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Дати студентима основна знања из архитектуре саврмених микроконтролера и програмабилних логичких контролера.(2) Објаснити начин рада најшешће коришћених “on-chip” улазно-излазних јединица. (3) Објаснити начин повезивања стандардних периферија са микроконтролером. (4) Објаснити како се реализује програмска рутина за комуникацију између микроконтролера и стандардног периферијског уређаја. (5) Приказати принципе склапања хардверске конфигурације према специфицираном задатку.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студент треба да: (1) Препознаје основе архитектуре микроконтролера; (2) Зна да објасни рад улазно-излазних јединица контролера, те најчешчће коришћених периферија; (3) Зна да опише архитектуру програмабилних логичких контролера – PLC; (4) Зна да објасни најчешће комуникационе интерфејсе између микроконтролера и периферија; (5) Зна да напише програмску рутину којом се реализује комуникација између микроконтролера и периферија и (6) Способан је да у реалном проблему изабере контролер и периферије и повеже их у одговарајућу хардверску конфигурацију.
Садржај предмета:
Архитектура микроконтролера. Адресовања меморија и периферија. DMA пренос. Архитектура DMA преноса. Прекиди. Контролери прекида. Тајмери и бројачи. Паралелни улази и излази. Серијски улази и излази. Аналогни улази и излази. Тастатуре, LED дисплеји (немултиплексирани и мултиплексирани). LCD дисплеји (типови, управљање, алфанумерички модули, LCD контролери). Специјализоване меморије. Програмске рутине за комуникацију периферија са микроконтролером. Програмабилни логички контролери - PLC.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. David Terel, Electronics for Computer Technology, Delmar Learning, 2002.
  2. Fernand G. Valdes-Peres, Ramon Pallas-Areny, Microcontrollers: Fundamentals and Application with PIC, CRC Press, 2009.
  3. W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Elsevier, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 20 Домаћи задатак 20 Завршни испит 30
Семинарски рад 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Блануша

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017