Основи система аутоматског управљања

Назив предмета Основи система аутоматског управљања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2275 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници проф. др Милорад Божић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних знања о теоретским основама и практичним аспектима из система аутоматског управљања, развоја и имплементације, верификације и одржавања рачунарски управљаних система. Студенти требају стећи основна знања и вјештине, те разумијевање принципа који се користе у области аутоматског управљања. Они ће моћи да примијене ово знање у рјешавању проблема и у комунокацији унутар мултидисциплинарних тимова који рјешавају комплексне проблеме аутоматског управљања.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће моћи да изврше анализу система управљања у временском и комплексном домену, спецификацију захтјева у погледу понашања система као и пројектовања једноставних регулатора и компензатора.
Садржај предмета:
Управљање у отвореној и затвореној спрези. Анализа система у временском и фреквенцијском подручју. Стабилност и перформансе система аутоматског управљања. Конвенционални ПИД закони управљања. Поступци синтезе компензатора. Управљање по поремећају. Контролабилност и повратна спрега по стању система. Опсервабилност и синтеза опсервера стања. Имплементација дигиталног управљања.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. М.Божић, П.Марић, Основе система аутоматског управљања, Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 7 Први колоквијум 18 Други колоквијум 17
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021