Пројектовање интегрисаних кола

Назив предмета Пројектовање интегрисаних кола
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2323 Обавезан VI 2+1+2 6
Наставници проф. др Предраг Петковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
Линеарна интегрисана кола Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Усвајање и систематизовање знања која се односе на пројектовање интегрисаних кола на бази стандардних ћелија. (2) Оспособљавање за рад са софтверским пакетима за пројектовање интегрисаних кола, тестирање и вођење документације пројекта.
Исходи учења (стечена знања):
(1) Познавање основних правила физичког пројектовања елемената, логичких ћелија и макроблокова интегрисаних кола. (2) Упознавање са CAD алатима за пројектовање, симулацију и тестирање. (3) Примјена CAD алата на примјерима пројектовања мањих дигиталних модула.
Садржај предмета:
Елементи интегрисаних кола (активни и пасивни) у напредним биполарним и МОС технологијама. Пројектовање лејаута елемената и основних логичких ћелија. Правила пројектовања лејаута. Провјера правила пројектовања. Правила везана за технологију – ефекат антене, густина слојева. Симболичко пројектовање. Генерисање лејаута логичких ћелија. Пројектовање веза. Оклопљавање. Обнављање сигнала. Развођење напајања. Стилови пројектовања интегрисаних кола. Аутоматизација пројектовања интегрисаних кола, логичка синтеза, разлагање, пре-лејаут симулација, планирање површине, размјештај, повезивање, пост-лејаут симулација. Софтверска подршка – програми за опис пројекта, синтезу и верификацију. Ток пројектовања на примјеру једноставнијег дигиталног система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе на рачунару, индивидуални и групни пројекти
Литература:
  1. Weste H.E. Neil, Harris David, CMOS VLSI Design: A Circuits And Systems Perspective, ADDISON WESLEY Publishing Company Incorporated, 2011.
  2. Wayne Wolf, Modern VLSI Design: IP-Based Design, Prentice Hall Computer, 2009.
  3. П. Петковић, Пројектовање CMOS интегрисаних кола са мешовитим сигналима, Електронски факултет, Ниш, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Домаћи задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић, проф. др Татјана Пешић-Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017