Индустријске комуникационе мреже

Назив предмета Индустријске комуникационе мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2322 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници доц. др Жељко Ивановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријских и практичних знања из области индустријских комуникационих технологија. (2) Упознавање са организацијом и топологијама ових мрежа. (3) Упознавање актуелних технологија индустријских комуникационих мрежа.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) Пројектују, инсталирају, конфигуришу и одржавају системе засноване на различитим комуникационим технологијама у индустрији. (2) Процјене перформансе различитих комуникационих технологија. (3) Одаберу одговарајућу топологију и технологију узимајући у обзир ограничења конкретне примјене. (4) Разумију концепте хоризонталне и вертикалне интеграције индустријских и класичних рачунарских комуникационих система и да ове концепте примјене у пракси.
Садржај предмета:
Историјски развој и подјела индустријских комуникационих мрежа. Хијерархијска организација индустријских комуникационих мрежа. Топологије. Захтјеви у индустријским комуникационим мрежама. Комуникациони модели и парадигме (client-server, publisher-subscriber, producer-consumer, master-slave). VAN (Virtual Automation Networks). Жичане индустријске комуникационе мреже (основни концепти, жичане сензорске/актуаторске мреже, fieldbus, мреже контролера). Индустријске комуникационе мреже засноване на Ethernet технологији - RTE (Real-Time Ethernet). Бежичне индустријске комуникационе мреже (стандарди, WLAN, бежичне сензорске/актуаторске мреже).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе на рачунару и специјализованој опреми
Литература:
  1. Wilamowski B. M., Irwin J. D., The Industrial Electronics Handbook: Industrial Communication Systems, CRC Press, 2011.
  2. Zurawski R., The Industrial Communication Technology Handbook, CRC Press, 2005.
  3. Zurawski R., The Industrial Information Technology Handbook, CRC Press, 2004.
  4. Zurawski R., Embedded Systems Handbook, CRC Press, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Први колоквијум 20 Завршни испит 30
Пројектни задатак 15 Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017