Дигиталне телекомуникације

Назив предмета Дигиталне телекомуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2321 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студенти усвоје инжењерске принципе пројектовања оптималног дигиталног телекомуникационог система. (2) Објаснити основне методе синхронизације. (3) Представити дигитално модулисане сигнале у констелационом дијаграму.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) Изграде инжењерски приступ реализацији дигиталних телекомуникационих система. (2) Реализују и субјективно оцијене технике неуниформног квантовања. (3) Објасне суштину и дубину наизглед једноставне Шенонове једначине за капацитет канала. тј. како прилагодити дизајн система захтјевима корисника поруке уз оптимално искоришћење ресурса који им стоје на располагању. (4) Разврстају типове дигиталних модулационих поступака помоћу констелационог дијаграма. (5) Опишу и поредбено анализирају основне поступке линијског кодовања.
Садржај предмета:
Принципи дизајна модерних дигиталних телекомуникационих система. Модификације технике импулсне кодне модулације (делта модулација, делта-сигма модулација, диференцијална PCM). Технике неуниформног квантовања ("μ" и "A" карактеристика компресије). Дигитална компресија. Дигитска синхронизација. Синхронизација рама. Линијско кодовање ("AMI", "HDB3", "CMI"). Регенерација дигиталног сигнала. Дигитални модулациони поступци. Вјероватноћа грешке при преносу дигитално модулисаних сигнала.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, аудиторне и лабораторијске вјежбе, индивидуални пројектни задаци
Литература:
  1. Г. Лукатела, Д.Драјић, Г.Петровић, П.Петровић, Дигиталне телекомуникације, Грађевинска књига, Београд,1984.
  2. H. Hsu, Analog and Digital Communications, Schaum’s Outlines, New York, USA, 2003.
  3. М. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 20 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Жељко Јунгић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017