Енлески језик II

Назив предмета Енглески језик II
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2262 Обавезан VI 2+0+0 3
Наставници мр Милица Богдановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Усвајање граматике енглеског језика и стручног рјечника, развијање вјештина говора, писања, слушања и читања.
Исходи учења (стечена знања):
Након завршетка курса студeнт ће стећи знања из граматике енглеског језика и стручног рјечника. Студент ће бити оспособљен да прикаже знања и вјештине релевантне за студијски програм и да их употријеби у одређеним ситуацијама које подразумијевају усмену и писмену комуникацију и превод стручних текстова.
Садржај предмета:
Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous, Infinitive and Gerund, Past Perfect Simple, Multi-word verbs, Modal verbs in the past, Third Conditional Sentences, Future Continuous, Direct and reported speech, Articles, Collocations, Compounds; Technical development, Procedures and precautions, Monitoring and control, Theory and practice, Pushing the boundaries; ICT systems, Web design, Mobile phones, Defining and classifying, Qualifying and comparing, Describing technical processes, Troubleshooting.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна настава. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература:
  1. Dignen, B., Flinders, S., Sweeney, S., English 356, Student’s Book 3. Cambridge University Press, 2005.
  2. Ibbotson, M., Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press, 2008.
  3. Esteras, S.R., Professional English in Use, ICT, For Computers and the Internet. Cambridge University Press, 2007.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Први колоквијум 42 Завршни испит 10
Активност на настави 3 Други колоквијум 42  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: мр Милица Богдановић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017