Дигитална електроника

Назив предмета Дигитална електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2273 Обавезан VI 3+2+1 6
Наставници проф. др Бранко Блануша

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ је да се студент упозна: (1) Како се дигитални подаци кодују, декодују, мултиплексирају, демултиплексирају, помјерају, трансформишу и меморишу. (2) Како се импулси броје. (3) Како се пројектују дигитални модули који обављају четири основне рачунске операције. (4) Како се аналогни сигнал претвара у дигитални и обрнуто.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно савладаном курсу студент ће бити у стању да: (1) Синтезује основне комбинационе модуле и примјењује их у пројектовању сложених модула. (2) Анализира и пројектује основне меморијске ћелије и модуле. (3) Логички пројектује аритметичке модуле. (4) Анализира основне програмабилне модуле и користи технике њихове синтезе. (5) Синтезује аналогно-дигиталне (ADC) и дигитално-аналогне конверторе (DAC). (6) Пројектује са модулима ADC и DAC.
Садржај предмета:
Стандардни комбинациони модули (декодери, кодери, мултиплексори, демултиплексори, конвертори кодова, комутатори и помјерачи). Пројектовање сложених комбинационих мрежа са комбинационим модулима. Бистабилна кола – лечеви и флипфлопови. Стандардни секвенцијални модули – регистри (стационарни и помјерачки) и бројачи (асинхрони, синхрони, обострани, програмабилни). Логички прорачун бројача произвољног модула. Бројачи модула n и 2n. Пројектовање бројача са бројачким модулима. Декодовање стања бројача. Аритметичка кола (компаратори, сабирачи, генератори преноса, одузимачи, множачи и дјељитељи). Аритметичко-логичка јединица (ALU). Програмабилни логички модули – ROM, PROM, PLD (SPLD, CPLD и FPGA). Полупроводничке меморије – SRAM и DRAM. Дигитално-аналогна (DAC) и аналогно-дигитална конверзија (ADC) – опште карактеристике (осјетљивост, линеарност, диференцијална линеарност, грешка појачања, грешка офсета, динамичке карактеристике). DAC са отпорним (тежинске и љествичасте) и кондензаторским мрежама, DAC са струјним прекидачима, биполарни DAC. ADC – симултани, пратећи, интеграторски и са сукцесивним апроксимацијама. Биполарни ADC. Узорковање аналогног напона. Сигма-делта конвертори.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова у лабораторији, мјерења на реализованим склоповима
Литература:
  1. Бранко Докић, Дигитална електроника, Академска мисао Београд, Електротехнички факултет Бања Лука, 2012.
  2. Спасоје Тешић, Драган Васиљевић, Збирка задатака из дигиталне електронике, Научна књига Београд, 1990.
  3. Милан Поњавић, Владимир Рајовић, Лазар Карбунар, Збирка решених задатака из основа дигиталне електронике, Академска мисао Београд, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 45
Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021