Аналогна интегрисана кола

Назив предмета Аналогна интегрисана кола
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2318 Обавезан V 2+1+1 5
Наставници доц. др Жељко Ивановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања неопходних за анализу, пројектовање и реализацију линеарних и нелинеарних аналогних интегрисаних кола. Оспособљавање студената да самостално врше мјерења на аналогним електронским колима. Оспособљавање студената да самостално рјешавају сложеније проблеме из области аналогних интегрисаних кола.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти који успјешно савладају градиво на предмету знају да: (1) Самостално анализирају, пројектују и реализују аналогна интегрисана кола. (2) самостално врше потребна мјерења на аналогним интегрисаним колима. (3) пројектују једноставнија прекидачко-капацитивна кола и фазне петље.
Садржај предмета:
Подјела аналогних интегрисаних кола. Специфичности у пројектовању основних аналогних кола у монолитним интегрисаним колима. Специфичности појединих технологија (биполарне, MOS, CMOS, BiCMOS). Основна кола у GaAs технологији. BGV референтни извори са биполарним и CMOS транзисторима, PTAT. Операциони појачавачи. Технике повећања напонског појачања и смањења напонског и струјног офсета. Двостепени CMOS операциони појачавачи - топологија, појачање, фреквенцијска карактеристика, максимална брзина одзива, CMOS ОТА, Милеров BiCMOS OTA. Увод у прекидачко-капацитивна кола: појачавачи, интегратори. Диференцијални компаратори са биполарним и са CMOS транзисторима. Аутобалансирајући компаратори. Увод у PLL - фазни детектор, основне PLL топологије, неидеални ефекти у PLL, примјена. Интегрисани стабилизатори напона. Пројектовање јединица напајања.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе на рачунару, индивидуални и групни пројекти.
Литература:
  1. Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, Линеарна интегрисана кола, Електротехнички факултет Бања Лука и Академска мисао Београд, 2012.
  2. Belhzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, MC Graw-Hill, 2001.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Колоквијум 30 Домаћи задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић, проф. др Татјана Пешић-Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017