Рачунарске мреже

Назив предмета Рачунарске мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2252 Обавезан V 2+0+2 5
Наставници проф. др Ратко Дејановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су стицање основних знања о фундаменталним концептима и принципима рачунарских мрежа као и стицање практичних знања и вјештина у планирању, инсталацији, кориштењу, одржавању мрежа и примјени разних протокола.
Исходи учења (стечена знања):
Стиче се способност примјене стечених знања из основа рачунарских мрежа, као и могућност да се индентификују, формулишу и ријеше проблеми од практичног значаја у овој области.
Садржај предмета:
Рачунарске мреже (PAN, LAN, MAN, WAN), топологије (магистрала, звијезда, прстен, mesh), Медијуми за пренос података – бакарни, оптички, бежични, OSI модел, TCP/IP мрежни протоколи, Ethernet. MAC адресе. CSMA/CD. Свичеви – начин рада. ARP протокол. Приступ интернету (модем, CATV, ADSL). Бежичне мреже (IEEE 802.11, 802.15, 802.16), CSMA/CА метода приступа. Мрежни слој – IPv4 и IPv6 адресирање. Подмрежавање. Увод у рутирање. Транспортни слој – портови, сегментација. Протоколи транспортног слоја – TCP и UDP. Апликациони слој, појам процеса у рачунарским мрежама. Протоколи апликационог слоја – DNS, HTTP, DHCP, Telnet, FTP, е-mail протоколи. Перформансе рачунарских мрежа. Конфигурисање и тестирање мреже.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе
Литература:
  1. A.Tanenbaum, Рачунарске мреже
  2. S. Bigelow, Рачунарске мреже
  3. J.F. Kurose, K.W. Ross, Умрежавање рачунара: Од врха ка дну, Превод
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 20 Колоквијум 40 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021