Енглески језик I

Назив предмета Енглески језик I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2253 Обавезан V 2+0+0 3
Наставници мр Милица Богдановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Усвајање основа граматике енглеског језика и стручног рјечника, развијање вјештина говора, писања, слушања и читања.
Исходи учења (стечена знања):
Након завршетка курса студeнт ће стећи знања из граматике енглеског језика и стручног рјечника. Студент ће бити оспособљен да прикаже знања и вјештине релевантне за студијски програм и да их употријеби у одређеним ситуацијама које подразумијевају усмену и писмену комуникацију и превод стручних текстова.
Садржај предмета:
Present Simple and Present Continuous, Past Simple and Past Continuous, Adjectives and Adverbs: comparative, superlative and as...as, Future 1, Quantifiers, Future 2, Modal verbs, First and Second Conditional Sentences, The Passive, Prefixes, Suffixes; Technology in use, Materials technology, Components and assemblies, Engineering design, Breaking point. Living with computers; Input and output devices; Networks; Internet security; Robots, androids and AI; Intelligent homes, Future trends.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна настава. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература:
  1. Dignen, B., Flinders, S., Sweeney, S., English 356, Student’s Book 2. Cambridge University Press, 2004.
  2. Ibbotson, M., Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press, 2008.
  3. Esteras, S.R., Professional English in Use, ICT, For Computers and the Internet. Cambridge University Press, 2007.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Први колоквијум 42 Завршни испит 10
Активност на настави 3 Други колоквијум 42  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: мр Милица Богдановић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021