Импулсна електроника

Назив предмета Импулсна електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2257 Обавезан V 3+2+1 6
Наставници доц. др Жељко Ивановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ је омогућити студенту да отвори врата дигиталног свијета. Кључ тих врата је Импулсна електроника која студенту открива: (1) Полупроводничке прекидаче и прекидачка кола. (2) Кола која генеришу основне логичке функције. (3) Генераторе импулса и функција. (4) Технике претварања истосмјерног у истосмјерни напон.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно савладаном курсу студент ће бити у стању да: (1) Зна предности импулсне у односу на аналогну обраду сигнала. (2) Анализира и прорачунава статичке и динамичке параметре прекидачких кола. (3) Анализира кола различитих логичких фамилија, да познаје њихове карактеристике и могућности примјене. (4) Анализира и пројектује мултивибраторе и регенеративне компараторе. (5) Пројектује генераторе линеарног напона и генераторе функција. (6) Анализира основне топологије импулсних DC/DC претварача.
Садржај предмета:
Полупроводнички прекидачки елементи и основна прекидачка кола са биполарним и MOS транзисторима. Тиристори – статичке и динамичке карактеристике. Диодна логичка кола. Опште карактеристике логичких кола (логички нивои, напонска и струјна преносна карактеристика, маргина сметње и неосјетљивост на сметње, логички капацитет, дисипација, карактеристике прелазних стања, производ дисипација-логичко кашњење). Биполарне (TTL и ECL) и MOS (nMOS и CMOS) фамилије логичких кола. BiCMOS фамилије логичких кола. Тростатичка кола. Кола за прилагођење (TTL/CMOS/TTL, ECL/TTL, CMOS/ECL). CMOS мале потрошње – претпраговски режим. Основне ћелије CMOS VLSI кола (псеудо nMOS, CVS, преносна логика, CPL и PPL). Динамичка CMOS логика са nMOS и pMOS мрежама. Мултивибратори – астабилни (АМ), АМ са кристалом кварца, моностабилни (ММ), ММ са поновним окидањем и брисањем. Компаратори – диференцијални и регенеративни (Шмитова кола). Бутсреп и Милеров интегратор. Генератори функција. Тајмери. Импулсни DC/DC претварачи напона – основне топологије и принципи рада.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова у лабораторији, мјерења на реализованим склоповима
Литература:
  1. Бранко Докић, Енергетска електроника-претварачи и регулатори, Академска мисао Београд, Електротехнички факултет Бања Лука, 2007.
  2. Бранко Докић, Интегрисана кола-аналогна и дигитална, Глас Српске Бања Лука, 1999.
  3. Милан Поњавић, Владимир Рајовић, Лазар Карбунар, Збирка решених задатака из основа дигиталне електронике, Академска мисао Београд, 2006.
  4. Марија Хрибшек, Миодраг Поповић, Зборник решених проблема из импулсне и дигиталне електронике - I и II део, Научна књига Београд, 1980.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 45
Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021