Основи телекомуникација I

Назив предмета Основи телекомуникација I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2313 Обавезан IV 2+2+1 6
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи основна знања из телекомуникација (модел телекомуникационог система; реални сигнали у телекомуникацијама и њихове карактеристике; дискретизовање аналогних сигнала; извор поруке и кодовање извора; пренос сигнала у основном опсегу). (2) Да студентима дâ добре темеље из основа телекомуникација и припреми их за наредни курс из телекомуникација. (3) Да студентима дâ јаку полазну основу из практичног рада у лабораторији која ће им омогућити да напредују ка сложенијим облицима практичног рада у каснијим годинама студија.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) опишу модел телекомуникационог система и објасне улогу појединих блокова у моделу, (2) ураде спектралну анализу детерминистичких и случајних сигнала, (3) наведу типове реалних сигнала у телекомуникацијама и њихове карактеристике, (4) ураде дискретизацију аналогних сигнала, (5) анализирају пренос сигнала у основном опсегу и утицај шума и изобличења у преносу.
Садржај предмета:
Модел телекомуникационог система. Сигнали и њихове карактеристике (корелација; конволуција; Фуријеова трансформација; анализа случајних сигнала у временском и фреквенцијском домену; стационарност и ергодичност; јединице које се користе у преносу сигнала; критеријуми за оцјену квалитета преноса сигнала). Реални сигнали у телекомуникацијама (аналогни сигнали – говорни сигнал, музички сигнал, телевизијски сигнал; дискретни сигнали – бинарни сигнали, М-арни сигнали; линијски кодови). Дискретизовање аналогних сигнала (дискретизовање по времену; дискретизовање по амплитуди; грешка усљед квантизације). Извор поруке (дискретни извори; количина информације; ентропија; кодовање извора; аналогни извори). Пренос сигнала у основном опсегу карактеристике канала; шум у каналу; капацитет канала; кодовање канала; одлучивање; изобличења у преносу – линеарна, нелинеарна, интермодулациона; утицај ширине пропусног опсега на пренос сигнала).
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вjежбе
Литература:
  1. Дукић, М., Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
  2. Стојановић, И., Основи телекомуникација, Грађевинска књига, Београд, 1977.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (након 8. и 15. седмице) за провјеру знања из аудиторних вјежби и завршни испит за провјеру теоријског знања.
Похађање наставе 5 Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 10
Активност на настави 5 Завршни испит 40  
Посебна назнака за предмет:
Присуство на свим лабораторијским вјежбама је обавезно. Услов за излазак на завршни испит је минимум 20 бодова на колоквијумима. Услов за полагање испита је минимум 20 бодова на завршном испиту.
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранислав Тодоровић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017