Електромагнетика

Назив предмета Електромагнетика
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2312 Обавезан IV 2+2+0 5
Наставници проф. др Весна Спасић-Јокић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање и савладавање основних појмова, концепата, законитости електростатике, споропромјенљивог и квазистационарног електромагнетног поља. Усвајање концепата простирања таласа, електромагнетног зрачења и антена.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента да идентификују, формулишу и ријеше проблеме из области електромагнетике.
Садржај предмета:
Максвелове једначине електромагнетног поља. Материјали у електромагнетном пољу и гранични услови. Теорема суперпозиције, расподјела електромагнетне енергије. Поинтингова теорема. Теорема еквиваленције и метода огледања. Основе електростатике и споропромјенљивих поља. Квазистационарно електромагнетно поље. Основи простирања таласа. Електромагнетно зрачење, Херцов дипол, антене.
Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи у виду предавања, аудиторних вјежби, те консултација.
Литература:
  1. Б. Поповић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2004.
  2. Ј. Сурутка, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Ђорђевић, Б. Колунџија, М. Драговић, Збирка испитних питања и задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Активност на настави 5 Колоквијуми 50 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Танаско Тасић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017