Сигнали и системи

Назив предмета Сигнали и системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2311 Обавезан IV 2+2+1 6
Наставници проф. др Зденка Бабић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ овог предмета је упознавање студената са трансформационим методама анализе сигнала и њиховом обрадом у временском и трансформационом домену.
Исходи учења (стечена знања):
Након савладавања овог предмета студенти ће моћи да врше анализу континуалних и дискретних сигнала и система у временском и трансформационом домену коришћењем Фуријеове, Лапласове и z-трансформације. При томе ће овладати вјештинама коришћења инструмената и софтверских алата за анализу сигнала и система.
Садржај предмета:
Спектрална анализа сигнала. Фуријеов ред. Фуријеова трансформација. Одмјеравање и реконструкција сигнала. Фреквенцијске карактеристике система. Лапласова трансформација. Одређивање одзива коришћењем Лапласове трансформације. Дискретни сигнали. Анализа дискретних сигнала у временском домену. Дискретни системи: основни појмови, дефиниције и особине. Одређивање одзива LTI дискретних система у временском домену, дискретна конволуција. Z-трансформација. Одређивање одзива дискретног LTI система коришћењем z-трансформације. Функције преноса и фреквенцијске карактеристике дискретних LTI система. Фуријеова трансформација дискретних сигнала.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и аудиторне вјежбе уз коришћење пројектора, лабораторијске вјежбе уз коришћење макета, инструмената и софтверских алата. Учење на даљину. Консултације.
Литература:
  1. Зденка Бабић: Анализа и обрада континуалних сигнала
  2. Зденка Бабић: Дискретни сигнали и системи, скрипта у електронском облику на web страници предмета
  3. Владимир Рисојевић: Приручник за лабораторијске вјежбе, у електронском облику на web страници предмета
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 10 Колоквијуми 40 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017