Линеарна електроника

Назив предмета Линеарна електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2250 Обавезан IV 3+2+1 7
Наставници проф. др Татјана Пешић-Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са принципима рада појачавача са повратном спрегом, појачавача снаге, диференцијалног појачавача, операционог појачавача, осцилатора простопериодичних сигнала и извора напона напајања.
Исходи учења (стечена знања):
(1) Способност анализе линеарних електронских кола, као што су појачавачи напона и снаге, појачавачи са различитим фреквентним карактеристикама, кола са повратном спрегом, кола са операционим појачавачима, хармонијски осцилатора и извора напајања, (2) знања неопходна за пројектовање електронских кола са појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у цијелом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума, (3) основна знања потребна за пројектовање аналогних интегрисаних кола.
Садржај предмета:
Појачавачи са повратном спрегом, напонска и струјна повратна спрега. Утицај негативне повратне спреге на карактеристике појачавача (појачање, фреквенцијску карактеристику, улазну и излазну отпорност, осјетљивост, нелинеарна изобличења). Појачавачи великих сигнала (појачавачи у класи А, Б и АБ). Симетричне спреге са биполарним и са МОS транзисторима. Обратачи фазе. Диференцијални појачавачи са биполарним, MOS и са CМОS транзисторима. Основне карактериситке диференцијалног појачавача. Операциони појачавачи. Топологија двостепеног операционог појачавача. Параметри идеалног и реалног операционог појачавача. Појачавачи напона са операционим појачавачем. Утицај реалних параметара операционог појачавача на карактериситке инвертујућих и неинвертујућих појачавача напона. Компензација напонског офсета. Осцилатори. Линeарни стабилизатори напона.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. В. Литовски, Основи електронике, Електронски факултет, Ниш, 2006.
  2. М. Живанов, Електроника, компоненте и појачавачка кола, ФТН, Нови Сад, 2001.
  3. A. Sedra, K. Smith, Microelectronic circuits, Oxford University Press, USA; 6th edition, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума, један у средини семестра, а други након одслушане наставе.
Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 10 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Татјана Пешић-Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017