Математика IV

Назив предмета Математика IV
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2245 Обавезан IV 3+2+0 6
Наставници проф. др Зоран Митровић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да пружи квалитетно образовање из математике на додипломском студију. (2) Да студентима електротехнике да довољно знања из математике како би успјешно пратили инжењерске курсеве. (3) Да стечено математичко знање омогући студентима да разумију математичке моделе са којима се буду сретали у стручним предметима, као да и сами могу правити потребне математичке моделе.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) рјешавају основне проблеме везане за теорију вјероватноће и нумеричке математике, (2) користе теорију вјероватноће за рјешавање задатака из електротехнике, (3) примјењују резултате нумеричке математике при рјешавању задатака из електротехнике, (4) користе математички пакет МATLAB за рјешавање задатака нумеричке математике, (5) препознају математичке методе који су им потребни при рјешавању конкретних инжењерских задатака, (6) праве математичке моделе.
Садржај предмета:
Аксиоме вјероватноће. Условна вјероватноћа. Случајне промјенљиве и случајни вектори. Нумеричке карактеристике случајних промјенљивих. Карактеристичне функције. Граничне теореме. Оцјене параметра. Метод максималне вјеродостојности. Интервали повјерења. Линеарна регресија. Елементи теорије грешака. Методи за рјешавање нелинеарних једначина и система нелинеарних једначина. Нумерички методи линеарне алгебре. Интерполација полиномима. Метод најмањих квадрата. Нумеричко диференцирање и нумеричка интеграција. Методи за приближно рјешавање диференцијалних једначина.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и аудиторне вјежбе
Литература:
  1. М. Ћелић, М. Јовановић, Математика 3, Научна књига, Београд, 1991.
  2. М. Ћелић, Нумеричка математика, Глас српски, Бања Лука, 2008.
  3. М. Меркле, П. Васић, Вероватноћа и статистика, Електротехнички факултет, Београд, 1998.
  4. И. Аранђеловић, З. Митровић, В. Стојановић, Вероватноћа и статистика, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијуми, писмени и усмени.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 5 Колоквијум 40
Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зоран Митровић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021