Електрична мјерења

Назив предмета Електрична мјерења
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2244 Обавезан III 2+0+2 5
Наставници доц. др Алексеј Аврамовић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са мјерама и мјерним јединицама, елементима мјерних система и мјерним уређајима. Упознавање са методологијом електричних мјерења и начинима обраде и интерперетације резултата мјерења, те поузданости мјерних уређаја.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти треба да стекну основна знања и усвоје методологије за електрична мјерења разних физичких величина које се користе у електротехници. Такође, исход учења треба да обухвати детаље око конструкције, начина рада и поузданости мјерних инструмената. Студенти треба да савладају различите методологије електричних мјерења које су потребне за успјешно савладавање градива на вишим годинама и рјешавање практичних проблема.
Садржај предмета:
Еталони физичких јединица. Грешке приликом електричних мјерења. Аналогни електрични мјерни уређаји и њихова тачност, обрада резултата мјерења. Дигитални мјерни уређаји и њихова тачност. Методе мјерења напона, струје, отпорности, капацитивности, индуктивности, фреквенције, снаге и електричне енергије. Нулте методе мјерења (мостне методе), осцилоскопија и спектроскопија. Електрична мјерења неелектричних величина (температуре). Поузданост и осјетљивост мјерних инструмената. Еталонирање, овјеравање, мјерна следљивост.
Методе наставе и савладавање градива:
Методе за извођење наставе укључују усмена предавања уз помоћ пројектора, затим практичан рад у лабораторији и консултације.
Литература:
  1. Љубиша Голубовић, Електрична мерења, Технички факултет Чачак, Електротехнички факултет Бања Лука, 1996.
  2. Љубиша Голубовић, Збирка задатака из електричних мерења, Електрична мерења, Технички факултет Чачак, Електротехнички факултет Бања Лука, 1996.
  3. Војислав Бего, Мјерења у електротехници
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 30 Колоквијуми 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Танаско Тасић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017