Теорија електричних кола

Назив предмета Теорија електричних кола
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2310 Обавезан III 3+2+0 6
Наставници доц. др Владимир Рисојевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са анализом електричних кола у временском и фреквенцијском домену: одређивањем одзива кола на акумулисану енергију и произвољну побуду, анализом електричних кола у устаљеном стању, анализом мрежа са два пара крајева, тополошком анализом, анализом кола у устаљеном простопериодичном и сложенопериодичном режиму, те анализом елекричних мрежа са расподијељеним параметрима.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти овладавају теоријским знањима, вјештинама и практичним методима анализе прелазних процеса и устаљеног стања у електричним колима у временском и фреквенцијском домену, анализом примјеном једначина стања, тополошким методима анализе електричних кола, анализом кола у простопериодичном и сложенопериодичном режиму и анализом мрежа са расподијељеним параметрима.
Садржај предмета:
Електрична кола и мреже: дефиниције и основни појмови. Физичко коло и његово моделовање. Елементи електричних кола са једним и више приступа. Индуктивно спрегнута кола. Анализа електричних кола у временском домену: прелазни процеси, супрепозицини интеграли. Једначине стања. Мреже са два приступа. Основни појмови из топологије. Анализа електричних кола у фреквенцијском домену. Резонанције и резонантни одзив. Устаљени простопериодични режим. Сложенопериодични режим. Електричне мреже са расподијељеним параметрима. Водови.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и вјежбе, учење на даљину, консултације.
Литература:
  1. Петар Хинић, Теорија електричних кола I
  2. Бранимир Рељин, Теорија електричних кола I: Рјешавање кола у временском домену
  3. Зденка Бабић: Анализа и обрада континуалних сигнала
  4. Владимир Рисојевић: Упутство за лабораторијске вјежбе на web страници предмета
  5. Richard C. Dorf, Introduction to Electrical Circuits
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијуми, писмени и усмени.
Домаћи задаци 10 Колоквијуми 40 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017