Увод у електронику

Назив предмета Увод у електронику
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2242 Обавезан III 3+1+1 6
Наставници проф. др Татјана Пешић-Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Фундаментална знања из физике рада и модела електронских компонената и анализе и пројектовања основних појачавачких кола у дискретној и интегрисаној технологији, са аспекта конструкције и примене. Упознавање са реалним електронским компонентама, инструментима и рачунарским симулацијама једноставних електронских кола.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за: (1) рјешавање основних електричних кола са полупроводничким компонентама (диодама, биполараним транзисторима, MOSFET-овима), (2) рјешавања основних појачавачких конфигурација са биполарним и MOS транзисторима, (3) снимање статичких карактеристика полупроводничких компонената, (4) анализу основних електронских кола уз помоћ рачунара.
Садржај предмета:
Особине материјала који се користе у електроници. Физика полупроводника. PN спој. Диоде (принцип и области рада, статичка карактеристика). Шоткијева, Зенер и варикап диода. Диодна кола. Биполарни транзистори (принцип и области рада, карактеристике). MOSFET и JFET (принцип и области рада, карактеристике). Карактеристике и параметри линеарног појачавача: напонско појачање, струјно појачање, појачање снаге, улазна/излазна отпорност, карактеристике у фреквенцијском домену, изобличења. Кола за поларизацију линеарног појачавача са транзисторима. Дефиниција малог сигнала и модели транзистора за мале сигнале. Основни спојеви појачавача са транзисторима. Вишестепени транзисторски појачавачи. Спреге појачавача. Негативна повратна спрега и температурска стабилизација радне тачке појачавача. Оптоелектронске компоненте.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. A. Sedra, K. Smith, Microelectronic circuits, Oxford University Press, USA; 6th edition, 2009.
  2. С. Тешић, Д. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2006.
  3. Ф. Софтић, Електронске компоненте, Електротехнички факултет, Бања Лука, 2013.
  4. А. Илишковић, Електроника 1, Електротехнички факултет, Бања Лука, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума, један у средини семестра у којем се изводи настава из предмета, други у последњој седмици наставе.
Лабораторијске вјежбе 10 Колоквијуми 40 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Татјана Пешић-Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017