Математика III

Назив предмета Математика III
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2309 Обавезан III 3+2+0 6
Наставници проф. др Момир Ћелић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да пружи квалитетно образовање из математике на додипломском студију. (2) Да студентима електротехнике да довољно знања из математике како би успјешно пратили инжењерске курсеве. (3) Да стечено математичко знање омогући студентима не само да разумију математичко моделовање физикалних законитости и појава, него да и сами могу правити потребне математичке моделе
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) рјешавају основне проблеме везане за функције више промјенљивих, (2) користе векторску анализу за рјешавање физикалних задатака, (3) примјењују резултате комплексне анализе при рјешавању задатака из електротехнике, (4) развијају периодичне функције једне реалне промјенљиве у Фуријеов ред, (5) користе Фуријеову, Лапласову и Z-трансформацију за рјешавање инжењерских задатака, (6) препознају математичке методе који су им потребни при рјешавању конкретних инжењерских задатака, (7) праве математичке моделе.
Садржај предмета:
Функција више промјенљивих. Вишеструки интеграли. Векторска анализа. Комплексна анализа. Фуријеови редови. Фуријеова, Лапласова и Z-трансформација.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и аудиторне вјежбе
Литература:
  1. М. Ћелић, Математика 2, Абакус системи, Бања Лука, 1997.
  2. М. Ћелић, Математичка анализа 2, Глас српски, Бања Лука, 2013.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијуми, писмени и усмени.
Похађање наставе 2 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 3 Колоквијум 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Момир Ћелић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017