Филозофија

Назив предмета Филозофија
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2230 Изборни I 2+0+0 3
Наставници проф. др Мирослав Дринић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Филозофија технике представља цјелину филозофског пропитивања цјелине аспеката феномена технике, почев од настанка, генезе, значења и њених консенквенци по културни, социјални, економски и психо/духовни живот човјека. Као изборни предмет првог циклуса студија филозофија технике треба да омогући студентима што обухватнији али истовремено и продубљени приступ свим релевантним феноменима технике имајући у виду њене како класичне тако и савремене појавне облике.
Исходи учења (стечена знања):
Омогућити продубљени студиј студентима, а посебно онима који имају интерес за проблеме поиетичке филозофије у њеном модерном разгранавању. Развити моћ критичког пропитивања научнотехничког устројства свијета, те способност разумијевања конкреттних феномена. Потицати способност критичког мишљења, тумачења и теоријског упштавања достигнутих увида и тумачења стручне литературе.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Упознавање различитих приступа у проучавању феномена технике, односа и процеса, комплементарности извора и метода који се примјењују у анализама поменутих феномена. Смисао ране Грчке супротности physis и tehne. Појам tehne код Платона и Аристотела. Tehne и техника; смисао схоластичког идентитета и разлике појмова actus operatio. Рађање нововјековне природне науке и преображај технике. Просвјетитељско схватање технике; идеја техничког прогреса. Кантов појам односа расудне снаге и технике. Поријекло технике из телеолошког принципа у Хегеловој логици. Техника, рад и капитал у Марксовом мишљењу. Проблем заснивања модерне филозофије технике. Филозофија технике као критика и покушај да се разумије сама бит технике. Блохово разумијевање феномена технике. Франкфуртска школа и Маркузеово поимање технике. Хајдегеров и Геленов појам технике.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, семинарски радови, менторски рад
Литература:
 1. Бургер, Хотимир, Филозофија технике
 2. Човјек и техника, културно-филозофски есеји
 3. Шпенглер Освалд, Пропаст запада
 4. Ортега и Гасет, Размишљања о техници
 5. Маршал Маклуан, Познавање општила
 6. Луис Мамфорд, Техника и цивилизација
 7. Маркузе, Херберт, Човјек једне димензије
 8. Плеснер, Хелмут, Утопија у машини
 9. Кант, Имануел, Критика расудне снаге
 10. Хабермас, Јирген, Техника и наука као идеологија
 11. Касирер, Ернест, Форма и техника
 12. Хајдегер, Мартин, Питање о техници
 13. Фројд, Сигмунд, Нелагодност у култури
 14. Блох, Ернест, Принцип нада
 15. Хегел, Г. В. Ф., Наука логике
 16. Платон, Кратил
 17. Аристотел, Поетика
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Колоквијум 40 Завршни испит 50
Активност на настави 5  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мирослав Дринић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021