Социологија

Назив предмета Социологија
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2229 Изборни I 2+0+0 3
Наставници доц. др Немања Ђукић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Општа социологија пружа студентима основна сазнања о низу основних категорија и појмова као што су наука и научни закони, основе методологије социолошких истраживања, настанак и развој мисли о друштву. Циљ предмета јесте да студенти схвате и разумију основне социолошке појмове и њихову примјену и коришћење у свакодневном животу.
Исходи учења (стечена знања):
Изучавањем опште социологије студенти ће бити оспособљени да разумију основне категорије, појмове и процесе који се дешавају у савременом друштву. Сазнања која буду стечена студенти ће моћи практично да искористе прије свега у социолошким, емпиријским и теоријским истраживањима.
Садржај предмета:
Античка мисао о друштву; Средњовјековна мисао о друштву; Модерна мисао о друштву; Теоретичари друштвеног уговора; Допринос њемачког класичног идеализма настанку социологије; Сен-Симон; Огист Конт; Херберт Спенсер; Карл Маркс; Макс Вебер
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе на рачунару
Литература:
  1. Шијаковић, И., Ђукић, Н., Увод у класичне социолошке теорије, Економски факултет, Бања Лука, 2010.
  2. Барнес, Х.Е., Увод у историју социологије I, БИГЗ, Београд, 1982.
  3. Горичар Ј., Социологија. Основи марксистичке опште теорије о друштву, Рад, Београд, 1974.
  4. Ђурић, М., Социологија Макса Вебера, Матица Хрватска, Загреб, 1964.
  5. Лалман, М., Историја социолошких идеја, Том 1, Завод за уџбенике и наставна средстав, Београд, 2004.
  6. Лукић, Р., Основи социологије, Научна књига, Београд, 1976.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Провјера знања ће бити вршена у току семестра путем колоквијума и семинарских радова, те на крају семестра у форми усменог испита.
Похађање наставе 5 Први колоквијум 20 Завршни испит 50
Активност на настави 5 Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Боро Трамошљанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017