Програмирање I

Назив предмета Програмирање I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2227 Обавезан I 2+2+1 6
Наставници доц. др Дражен Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријског и практичног знања из структурног програмирања. (2) Стицање основних знања и вјештина у развоју софтвера коришћењем програмског језика С. (3) Припрема за сљедеће курсеве из области програмирања и развоја софтвера.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) самостално развијају једноставније програме коришћењем програмског језика С; (2) примјењују основне принципе софтверског инжењерства у рјешавању проблема; (3) успјешно прате сљедеће курсеве у којима су потребна знања и вјештине структурног програмирања.
Садржај предмета:
Различити типови и нивои програмских језика. Окружење за развој програма: едитори, преводиоци, повезиоци. Извршење програма. Основни концепти и принципи програмирања. Рјешавање проблема и алгоритми. Преглед језика C. Основна структура С програма. Основни типови података. Промјенљиве и константе. Декларација и иницијализација промјенљивих. Репрезентација података у меморији. Оператори и изрази. Приоритети оператора и секвенца извршавања операција у изразима. Бочни ефекти. Искази. Прости и сложени искази. Условни искази. Петље. Насилна контрола тока. Сложени типови података: низови, структуре, уније. Декларација и дефиниција функције. Аргументи функције и повратне вриједности. Композиција програма. Показивачи. Показивачи као аргументи у функцијама.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. В. Вујичић, Програмски језик С
  2. Л. Краус, Програмски језик С са решеним примерима
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Дражен Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017