Основи електротехнике I

Назив предмета Основи електротехнике I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2226 Обавезан I 3+2+1 7
Наставници доц. др Митар Симић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање и савладавање основних појмова, концепата, законитости и метода за анализу електростатичких поља и струјних поља. Усвајање концепата, метода за анализу и теорема електричних кола сталних струја.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за: (1) анализу електростатичких поља и аналитичко рјешавање практичних проблема из области, (2) израчунавање капацитивности и отпорности хомогених и нехомогених структура, (3) овладавање методама и теоремама за ефикасно рјешавање сложених линеарних електричних кола сталних струја, (4) израчунавање максималне вриједности снаге елемената у колима и заштита елемената од прегоријевања.
Садржај предмета:
Електростатичко поље у вакууму (Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Потенцијал и флукс електростатичког поља.). Електростатичко поље у проводницима (Диелектрици у електростатичком пољу. Уопштени Гаусов закон. Кондензатори.). Струјно поље. Елементи кола сталних струја. Просто коло сталних струја. Омов, Џулов и Кирхофови закони. Методе за рјешавање сложених кола сталних струја. Теореме кола сталних струја. Кондензатори у колима сталних струја.
Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи у виду предавања, аудиторних и лабораторијских вјежби, те консултација.
Литература:
  1. А. Ђорђевић, Основи електротехнике 1. део, Академска мисао, Београд, 2012.
  2. А. Ђорђевић, Основи електротехнике 2. део, Академска мисао, Београд, 2012.
  3. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2012.
  4. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2011.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Колоквијуми 45 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Татјана Пешић-Брђанин

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017