Основи рачунарске технике

Назив предмета Основи рачунарске технике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2228 Обавезан I 3+2+1 7
Наставници проф. др Златко Бундало

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да пружи квалитетно образовање из дигиталних и рачунарских система на додипломском нивоу. (2) Да студентима да основна знања из области бројних система, кодова, прекидачких мрежа, теорије коначних аутомата и архитектуре рачунарских система и да их припреми за курсеве на старијим годинама. (3) Да обезбиједи основе рада на рачунару и да припреми студенте за израду сложенијих задатака на рачунару током студија.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) Идентификују различите функционалне блокове рачунарског система, представљају податке у различитим бројним системима, форматима и кодовима. (2) Анализирају и пројектују прекидачке мреже у минималном облику са основним логичким колима. (3) Моделују једноставније системе помоћу коначних аутомата.
Садржај предмета:
Развој рачунара и рачунарске технике. Нумерички системи и кодови. Представљање података. Бројни системи. Алфанумерички кодови. Прекидачка алгебра и прекидачке мреже. Основни ставови прекидачке алгебре. Логичке операције и логичка кола. Прекидачке функције. Минимизација прекидачких функција. Представљање прекидачких функција помоћу основних логичких кола. Теорија коначних аутомата. Архитектура рачунара. Организација централног процесора. Улазно-излазни уређаји. Софтвер рачунара (системски и апликативни софтвер).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе на рачунару
Литература:
  1. Бундало З., Основи рачунарске технике, Материјали са предавања, Електротехнички факултет, Бања Лука.
  2. Лазић Б., Основи рачунарске технике – прекидачке мреже, Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Ђорђевић Ј., Архитектура и организација рачунара – учење помоћу рачунара, Академска мисао, Београд, 2005.
  4. Обрадовић Д., Основи рачунарства, Stylos, Нови Сад, 2003.
  5. Tanenbaum A. S., Austin T., Structured Computer Organization, Pearson Prentice Hall, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Први колоквијум 20 Други колоквијум 20
Завршни испит 45  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Златко Бундало

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017