Системи са базама података

Назив предмета Системи са базама података
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2384 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Славко Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о значају и улози система са базама података у различитим пословним доменима, те о карактеристикама, принципима и процесу изградње таквих система. Циљ је такође стицање основних знања за моделовање процеса и података и изградњу мање комплексних база података.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити оспособљени да: (1) Објасне различите типове система са базама података и подручја њихове примјене. (2) Опишу и објасне основне компоненте система са базом података. (3) Разумију процес и објасне основне карактеристике развоја система са базама података (стратешко планирање, моделовање процеса, моделовање података). (4) Креирају једноставне моделе процеса и концептуалне моделе података, и разумију основе релационог модела података. (5) Спецификују једноставније шеме релационе базе података у SQL програмском језику . (6) Спецификују основне упите за рад са подацима у релационој бази у релационој алгебри, релационом рачуну и SQL-у. (7) Раде са конкретним DBMS системом (MySQL) и алатима за моделовање (ERwin). (8) Разумију значај и основне концепте нормализације базе података.
Садржај предмета:
Значај и улога система са базама података у пословним системима. Основне компоненте система са базама података. Основни концепти: базе података и СУБП, типови база података, погледи на податке и модели, шеме и инстанце, циљеви, компоненте и структура СУБП, апликативна архитектура. Пословни домени и карактеристике савремених система са базама података. Развој система са базама података. Стратешко планирање (БСП метода), основе моделовања процеса (ССА) и концептуалног моделовања података (МОВ). Основне карактеристике релационих база података и веза са концептуалним моделом. Упитни језици. SQL. Манифестација лоше организације базе података и основе концепта оптимизације. Нормалне форме.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. С. Марић, Д. Брђанин, Релационе базе података, Универзитетски уџбеник, 2012
  2. С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, Релационе базе података – збирка ријешених задатака, 2012.
  3. K. Laudon, J. Laudon, Management Information systems.
  4. Презентације (ppt).
Облици провјере знања и оцјењивање:
Кроз континуални рад или интегрално.
Похађање наставе 5 Колоквијуми 45 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017