Стохастички системи и естимација

Назив предмета Стохастички системи и естимација
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2383 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основама стохастичких сигнала и система и основним процедурама естимације, разумијевање основних принципа по којима функционишу дискретни и континуални стохастички системи, оспособљавање студената да користе добро познате естимационе процедуре, као и коришћење рачунара.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће након положеног предмета имати основне вјештине да изврше одговарајућу анализу стохастичких система и потребно знање за коришћење процедура за естимацију како ручно, тако и помоћу рачунара.
Садржај предмета:
Основи стохастичких процеса, стационарни и ергодични процеси, бијели стохастички процеси, спектрална репрезентација стохастичких процеса, линеарна филтрација, спектрална факторизација, оптимални нерекурзивни естиматори, Винеров филтер, Калманов филтер, нелинеарни естиматор минималне варијансе.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, практичан рад. У оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде неколико домаћих задатака уз помоћ најчешће коришћених програмских алата за естимацију стохастичких система.
Литература:
  1. B. Kovačević, Ž. Đurović, Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory with Worked Examples, Academic Mind, Belgrade, 1999.
  2. Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Други колоквијум 20 Завршни испит 30
Активност на настави 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017