Зимски семестар

I година - Математика 1
I година - Основи електротехнике 1
I година - Основи рачунарске технике
I година - Вјештине комуницирања
I година - Програмирање 1
II година - ЕА - Основи електронике
II година - ЕТ, ЕА - Математика 3
II година - ЕТ, ЕА - Теорија електричних кола
II година - РИ - Дискретна математика
II година - РИ - Кола и сигнали
II година - РИ - Основи електронике и дигиталне технике
II година - РИ - Основи софтверског инжењерства
II година - РИ - Структуре података и алгоритми
II година - РИ, ЕТ, ЕА - Програмски језици 1
II година - РИ, ЕТ, ЕА - Електрична мјерења
II година - РИ, ЕТ - Увод у електронику
III година - ЕА - Анализа електроенергетских система 1
III година - ЕА - Електране
III година - ЕА - Методи вјештачке интелигенције
III година - ЕА - Системи аутоматског управљања
III година - ЕТ - Аналогна интегрисана кола
III година - ЕТ - Дигитална обрада сигнала
III година - ЕТ - Импулсна електроника
III година - ЕТ - Основи телекомуникација 2
III година - РИ - Архитектура рачунара
III година - РИ - Одабрана поглавља из оперативних система
III година - РИ - Оперативни системи за рад у реалном времену
III година - РИ, ЕТ - Рачунарске мреже
IV година - ЕА - Дистрибутивне и индустријске мреже
IV година - ЕА - Пројекат из електроенергетике
IV година - ЕА - Синтеза система аутоматског управљања
IV година - ЕА - Системи за управљање и надзор
IV година - ЕА - Умрежени системи управљања
IV година - ЕА - Заштита у електроенергетским системима
IV година - ЕА – Техника високог напона
IV година - ЕТ - Антене и простирање радио-таласа
IV година - ЕТ - Кућна аутоматизација
IV година - ЕТ - Пројектовање дигиталних система
IV година - ЕТ - Пројектовање извора напајања
IV година - ЕТ - Рачунарска електроника
IV година - ЕТ - РФ и микроталасна електроника
IV година - ЕТ - Савремене телекомуникације
IV година - РИ - Информациони системи
IV година - РИ - Интеракција човјек-рачунар
IV година - РИ - Методи вјештачке интелигенције
IV година - РИ - Мултимедијални системи
IV година - РИ - Тестирање и квалитет софтвера

Љетњи семестар

I година - Основи електротехнике
I година - Програмирање 2
I година - Физика
II година - ET - Сигнали и системи
II година - ЕА - Електромагнетика
II година - ЕА - Енергетска електроника
II година - ЕА - Увод у теорију система
II година - РИ - Основи комуникација и теорија информација
II година - РИ, ЕТ - Линеарна електроника
III година - ET - Аналогни и дигитални филтри
III година - ЕА - Анализа електроенергетских система 2
III година - ЕА - Идентификација система
III година - ЕА - Обновљиви извори енергије
III година - ЕА - Управљање у реалном времену и уграђени рачунарски системи
III година - ЕТ - Дигиталне телекомуникације
III година - ЕТ - Индустријске комуникационе мреже
III година - ЕТ - Пројектовање интегрисаних кола
III година - ЕТ - Радио комуникације
III година - ЕТ - Телекомуникационе мреже
III година - РИ - Базе података
III година - РИ - Интернет технологије
III година - РИ - Основи дигиталне обраде сигнала
III година - РИ - Перформансе рачунарских система
III година - РИ - Програмирање у реалном времену
III година - РИ, ЕТ - Дигитална електроника
III година - сви - Енглески језик 2
IV година - ET - Мултимедијални сигнали и системи
IV година - ET - Пројектовање електронских уређаја
IV година - ЕА - Експлоатација електроенергетских система
IV година - ЕА - Електричне инсталације и освјетљење
IV година - ЕА - Разводна постројења и апарати
IV година - ЕА - Стохастички системи и естимација
IV година - ЕТ - Биомедицинска електроника
IV година - ЕТ - Дигитална телевизија
IV година - ЕТ - Микропроцесори
IV година - ЕТ - Микроталасна техника
IV година - ЕТ - Основи радарских система
IV година - ЕТ - Теорија информација са кодовањем
IV година - ЕТ - Функционална верификација хардвер
IV година - ЕТ, ЕА - Системи са базама података
IV година - РИ - Електронско пословање
IV година - РИ - Основи оперативних система
IV година - РИ - Пројектовање информационих система у интернет окружењу
IV година - РИ - Рачунарска графика
IV година - РИ - Уграђени рачунарски системи
IV година - РИ - Формалне методе у софтверском инжењерству
IV година - сви - Управљање пројектима

Назив предмета Методи вјештачке интелигенције
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2284 Обавезан V 3+1+1 6
Наставници проф. др Милорад Божић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основним концептима вештачке интелигенције, репрезентација знања, фази логика, неуронске мреже и еволуциони алгоритми. Оспособљавање студената за моделирање, пројектовање и тестирање система за вештачку интелигенцију, као и рјешавање проблема уз помоћ програмског пакета MATLAB.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити способни да самостално анализирају различите типове система вјештачке интелигенције. Такође ће научити да примјењују различите алгоритме за пројектовање система вјештачке интелигенције и система који користе фази логику, неуронске мреже, еволуционе алгоритме и кластеровање података.
Садржај предмета:
Системи вјештачке интелигенције (ВИ). Процедурални, продукциони и системи засновани на подацима. Еволуциони алгоритми. Фазификација, фази инференција, дефазификација. Алати фази логике у MATLAB-у. Архитектура и пројектовање експертних система. Архитектуре неуронских мрежа. Алгоритми обучавања. Вишеслојни перцептрон. Алгоритам пропагације грешке уназад (Backpropagation) и његова побољшања. Рекурзивне неуронске мреже. Кластеровање података.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рачунске и лабораторијске вјежбе
Литература:
 1. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010
 2. M.M. Milosavljević, Računarska inteligencija, Predavanja na ETF Banja Luka (pdf), 2006
 3. M.Božić, Metodi vještačke inteligencije, Predavanja-prezentacije, ETF, 2012/13.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 7 Први колоквијум 18 Други колоквијум 17
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић,
Назив предмета Стохастички системи и естимација
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2383 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основама стохастичких сигнала и система и основним процедурама естимације, разумијевање основних принципа по којима функционишу дискретни и континуални стохастички системи, оспособљавање студената да користе добро познате естимационе процедуре, као и коришћење рачунара.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће након положеног предмета имати основне вјештине да изврше одговарајућу анализу стохастичких система и потребно знање за коришћење процедура за естимацију како ручно, тако и помоћу рачунара.
Садржај предмета:
Основи стохастичких процеса, стационарни и ергодични процеси, бијели стохастички процеси, спектрална репрезентација стохастичких процеса, линеарна филтрација, спектрална факторизација, оптимални нерекурзивни естиматори, Винеров филтер, Калманов филтер, нелинеарни естиматор минималне варијансе.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, практичан рад. У оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде неколико домаћих задатака уз помоћ најчешће коришћених програмских алата за естимацију стохастичких система.
Литература:
 1. B. Kovačević, Ž. Đurović, Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory with Worked Examples, Academic Mind, Belgrade, 1999.
 2. Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Други колоквијум 20 Завршни испит 30
Активност на настави 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар
Назив предмета Оперативни системи и програмирање у реалном времену
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2382 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних теоријских и практичних знања и вјештина неопходних за реализацију системске и апликативне програмске подршке за рад у реалном времену.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) одабере, инсталира и прилагоди адекватан оперативни систем за рад у реалном времену; (2) самостално развија једноставну апликативну програмску подршку за рад у реалном времену.
Садржај предмета:
Увод у системе за рад у реалном времену: дефиниција, подјела, терминологија, карактеристике и примјери система за рад у реалном времену. Увод у оперативне системе: основни принципи, структура оперативног система, системски позиви, фајл систем, процеси, пројектовање и имплементација процеса, комуникација између процеса. Језгра за рад у реалном времену: принципи, пренос на циљну платформу, примјери и компарација различитих оперативних система за рад у реалном времену, оперативни системи за рад у реалном времену у управљачким системима. Програмирање у реалном времену: језици за рад у реалном времену, примјери програмских структура погодних за имплементацију система за рад у реалном времену, поузданост и толеранција отказа, изузеци и њихова обрада, основе конкурентног програмирања (конкурентност, процеси, нити, синхронизација и комуникација путем дијељене промјенљиве и порука, семафори, монитори, контрола ресурса), специфичности програмирања у реалном времену (часовник реалног времена, мјерење времена, временске контроле, спецификација и контрола временских захтјева, пројектовање према временским захтјевима), моделовање софтеврских система за рад у реалном времену (моделовање структуре и понашања).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и практичан рад у лабораторији.
Литература:
 1. Д. Милићев, Б. Фурлан, Програмирање у реалном времену – Скрипта са практикумом и решеним задацима
 2. А. Burns, А. Wellings, A., Real-Time Systems and Programming Languages
 3. A. Tanenbaum, Modern Operating Systems
 4. B. Selic, G. Gullekson, P.T. Ward, Real-Time Object-Oriented Modeling
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Дражен Брђанин
Назив предмета Системи са базама података
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2384 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Славко Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о значају и улози система са базама података у различитим пословним доменима, те о карактеристикама, принципима и процесу изградње таквих система. Циљ је такође стицање основних знања за моделовање процеса и података и изградњу мање комплексних база података.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити оспособљени да: (1) Објасне различите типове система са базама података и подручја њихове примјене. (2) Опишу и објасне основне компоненте система са базом података. (3) Разумију процес и објасне основне карактеристике развоја система са базама података (стратешко планирање, моделовање процеса, моделовање података). (4) Креирају једноставне моделе процеса и концептуалне моделе података, и разумију основе релационог модела података. (5) Спецификују једноставније шеме релационе базе података у SQL програмском језику . (6) Спецификују основне упите за рад са подацима у релационој бази у релационој алгебри, релационом рачуну и SQL-у. (7) Раде са конкретним DBMS системом (MySQL) и алатима за моделовање (ERwin). (8) Разумију значај и основне концепте нормализације базе података.
Садржај предмета:
Значај и улога система са базама података у пословним системима. Основне компоненте система са базама података. Основни концепти: базе података и СУБП, типови база података, погледи на податке и модели, шеме и инстанце, циљеви, компоненте и структура СУБП, апликативна архитектура. Пословни домени и карактеристике савремених система са базама података. Развој система са базама података. Стратешко планирање (БСП метода), основе моделовања процеса (ССА) и концептуалног моделовања података (МОВ). Основне карактеристике релационих база података и веза са концептуалним моделом. Упитни језици. SQL. Манифестација лоше организације базе података и основе концепта оптимизације. Нормалне форме.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
 1. С. Марић, Д. Брђанин, Релационе базе података, Универзитетски уџбеник, 2012
 2. С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, Релационе базе података – збирка ријешених задатака, 2012.
 3. K. Laudon, J. Laudon, Management Information systems.
 4. Презентације (ppt).
Облици провјере знања и оцјењивање:
Кроз континуални рад или интегрално.
Похађање наставе 5 Колоквијуми 45 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017