Основне информације

На Електротехничком факултету у Бањој Луци од 2003. године је уведен нови наставни план и програм, по коме I циклус траје четири године, односно осам семестара. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације. Све активности студената се вреднују према ECTS систему кредита, тако да је студент обавезан да у сваком семестру оствари најмање 30 кредита. У последњем, осмом, семестру, студент има обавезу израде дипломског рада, што износи 9 ECTS кредита.
Приликом уписа, студент се опредјељује за један од следећа три студијска програма:

 1. Рачунарство и информатика
     • Смјер информационих технологија
     • Смјер рачунарски инжењеринг
 2.  Електроника и телекомуникације
     • Смјер електронике
     • Смјер телекомуникација
 3.  Електроенергетски и индустријски системи
     • Смјер електроенергетских система
     • Смјер индустријских система

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
У складу са мисијом Универзитета и Електротехничког факултета (у даљем тексту Факултета), полазећи од дугогодишњег искуства у образовању инжењера електротехнике, те узимајући у обзир савремене токове високошколског образовања, дефинисани су сљедећи општи циљеви за све студијске програме:
   • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима, 
   • искључиво студентско право избора студијског програма и изборних предмета,
   • искључиво једносеместрални предмети,
   • равнотежа предмета у студијским програмима у погледу односа општеобразовних и ужестручних предмета,
   • избалансиран однос предавања, аудиторних и лабораторијских вјежби, семинарских радова, консултација и самосталног рада студента,
   • имплементирање савременог дидактичког приступа,
   • образовање оријентисано ка студенту и његовим стварним могућностима и способностима учења,
   • подстицање властитог систематског учешћа студента кроз индивидуални и групни рад и презентацију резултата учења,
   • ангажовање наставног особља са научним дигнитетом и компетенцијама,
   • континуирано праћење и провјеравање знања студената.
За сваки студијски програм дефинишу се посебни циљеви.

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА ТОКОМ И ЦИКЛУСА СТУДИЈА
Кад је ријеч о основним знањима из одговарајућег студијског програма И циклуса, студент треба да:
   • има знање и разумијевање основних принципа на којима се заснивају области које се изучавају у оквру студијског програма,
   • може да демонстрира знање и разумијевање технологија релевантних за дати студијски програм,
   • да буде упознат са широким спектром дисциплина које се користе у областима изучавања,
   • посједује систематично разумијевање кључних аспеката и концепата области изучавања, укључујући будућа кретања.

Као исход учења у области анализе, пројектовања и имплементације, од студента који заврши И циклус студија се очекује да:
   • може да процјени сложеност проблема,
   • зна да одабере релевантне аналитичке методе и методе моделовања,
   • је способан да специфицира реалне проблеме из праксе гдје област коју изучава представља дио рјешења,
   • да брзо постане фамилијаран са новим рјешењима и апликацијама,
   • да има увид у могуће области примјене стечених знања,
   • да може да препозна проблем и идентификује могућа рјешења,
   • да зна да искористи стечена знања при пројектовању у циљу постизања постављених захтјева,
   • да може да демонстрира своја знања у области моделовања, архитектуре система и кориштења расположивих алата за пројектовање,
   • познаје све фазе изградње и одржавања система,
   • приликом пројектовања узме у обзир захтјеве и потребе корисника,
   • је у могућности да одабере одговарајуће окружење потребно за рјешење проблема,
   • зна да професионално креира системе,ира и тест
   • се лако прилагођава постојећим рјешењима.

Технолошке и методолошке компетенције које би студент по завршетку студија И циклуса требало да има су:
   • комбиновање теорије у праксе у циљу рјешавања проблема,
   • кориштење свих расположивих извора информација,
   • пројектовање и извођење експеримената, интерпретација резултата и извођење закључака,
   • разумијевање савремених релевантних технолошких достигнућа и њихова примјена.

Такође се очекује да студент по завршетку студија И циклуса:
   • буде упознат са утицајем које рјешења у области изучавања имају на друштво и окружење,
   • има професионалну етику, одговорност и поштује норме понашања у пракси,
   • препознаје потребу и буде спреман за цјеложивотно учење.

Остале професионалне вјештине које студент треба да стекне током студија И циклуса су:
   • узимање у обзир предефинисаног стања економије, законских регулатива и праксе,
   • разумијевање пословне политике, ризика и ограничења,
   • добар тимски и индивидуални рад,
   • способност организовања властитог посла,
   • рјешавање проблема на економичан начин,
   • добра процјена и анализа коштања и продуктивности,
   • креирање адекватних рјешења на основу расположивих ресурса,
   • добра комуникација са колегама и корисницима,
   • способност презентовања идеја и предлагања рјешења.

 

Актуелно

ЈУН 01 2017

УПИС НА 1. ЦИКЛУС


Конкурс за упис ће бити објављен 01.06.2017. године. Пријављивање кандидата је почиње 05.06.2017. године а завршава 15.06.2017. године. Пријемни испит ће бити 19.06.2017. године. Припремна настава је у току. Материјале за припремање пријемног испита можете наћи у скриптарници факултета.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017