Дигитална телевизија

Назив предмета Дигитална телевизија
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2341 Изборни VIII 2+2+1 6
Наставници доц. др Југослав Јоковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ предмета је упознавање студената са принципима генерисања, обраде и преноса дигиталних телевизијских сигнала. Предмет је конципиран на европском стандарду за дигитално телевизијско емитовање, DVB, и у њему се обрађује широка фамилија DVB-x стандарда, као и њихова веза са мултимедијалном кућном платформом, MHP.
Исходи учења (стечена знања):
Након овог курса студенти ће имати довољно знања да се укључе у поступак дигитализације телевизијског преноса, независно од медијума који се користи. Такође ће моћи да изврше процене неопходних ресурса за реализацију таквих преноса.
Садржај предмета:
Формирање покретне слике. Аналогни телевизијски сигнал. Аквизиција и обрада аудио и видео сигнала. Дигитални видео и аудио. Компресија видео и аудио сигнала. Дигитални interface-и. Формирање мултиплекса и транспортног stream-a. Услови преноса у дигиталној телевизији. Каналско кодовање. Развој европских, DVB, стандарда. Дигитална терестријална телевизија и COFDM. Прорачун протока у телевизијском каналу. Сателитски пренос и обрачун линка. DVB стандарди прве и друге генерације, заштитно кодовање и врсте модулација према DVB стандардима. IPTV.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијских вјежбе
Литература:
  1. E.P.J Tozer, Broadcast Enigineer’s Reference Book, Focal Press, Elsevier, 2004.
  2. Препоручена: H. Benoit, Digital Television – Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mpbile TV in DVB Framework, Focal Press, Fourth ed., Paris 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задатак 10 Колоквијум 40 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ирини Рељин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017