Основи телекомуникација II

Назив предмета Основи телекомуникација II
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2315 Обавезан V 2+2+1 6
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи основна знања из телекомуникација (модулације – аналогне, дигиталне, импулсне модулације; реални телекомуникациони канали; оптимални и прилагођени пријемник; вишеструки приступ телекомуникационим ресурсима; синхронизација; основи криптографије). (2) Да студентима дâ добре темеље из основа телекомуникација и припреми их за курсеве из телекомуникација на вишем нивоу. (3) Да студентима дâ јаку полазну основу из практичног рада у лабораторији која ће им омогућити да напредују ка сложенијим инжењерским проблемима и облицима практичног рада у каснијим годинама студија.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) наведу и објасне типове аналогних модулационих поступака и њихове карактеристике, (2) наведу и објасне основне типове дигиталних модулационих поступака, (3) наведу и објасне типове импулсних модулационих поступака и њихове карактеристике, (4) опишу каратеристике реалних телекомуникационих канала, (5) објасне различите поступке синхронизације у телекомуникацијама.
Садржај предмета:
Аналогне модулације (амплитудске и угаоне). Увод у дигиталне модулације (амплитудске, фреквенцијске и фазне). Импулсне модулације. Реални телекомуникациони канали (линијски пренос и радио пренос). Оптимални и прилагођени пријемник. Принципи мултиплексирања (фреквенцијски, временски и кодни мултиплекс). Синхронизација (синхронизација носиоца, битска синхронизација, кодна синхронизација, синхронизација рама). Основи појмови из криптографије.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Дукић, М., Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
  2. Стојановић, И., Основи телекомуникација, Грађевинска књига, Београд, 1977.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (након 8. и 15. седмице) за провјеру знања из аудиторних вјежби и завршни испит за провјеру теоријског знања.
Похађање наставе 5 Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 10
Активност на настави 5 Завршни испит 40  
Посебна назнака за предмет:
Присуство на свим лабораторијским вјежбама је обавезно. Услов за излазак на завршни испит је минимум 20 бодова на колоквијумима. Услов за полагање испита је минимум 20 бодова на завршном испиту.
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранислав Тодоровић

УНИБЛ

Актуелно

MAJ
2023
  Упис 2023/24

Конкурс за упис у академску 2023/2024. биће објављен 7. 6. 2023. године.
Више информација можете пронаћи овдје.

Актуелно

MAJ
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

MAJ
2023
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021