Уговор о стипендирању за студенте смјера Рачунарско инжењерство (Институт РТ-РК д.о.о. Бања Лука)

Закључен дана XX.XX.XXXX. године у Бањој Луци између:

 

1) Институт „РТ-РК“ ДОО Бања Лука, Патре 5, ЈИБ 4403698990009, које заступа директор, Сања Зекоњић (даље: Стипендитор) и

2) _______________из _________, ЈМБГ: ________________ студент  Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци (даље: Стипендиста), бр. индекса _____________ .

 

Члан 1.

Стипендитор има потребе за високо образованим радницима рачунарске струке за рад и усавршавање на програмима којим се Стипендитор бави, а у вези с рачунарском техником и рачунарским комуникацијама.

Из такве потребе проистиче закључење овог уговора са Стипендистом.

 

Члан 2.

Стипендиста је студент Електротехничког факултета у Бањој Луци, студијски програм "Рачунарство и информатика", гдје се образује за дипломираног инжењера електротехнике.

 

Члан 3.

Висина мјесечне стипендије се одређује у износу од 200,00 КМ до почетка израде дипломског рада.

  

Члан 4.

Стипендитор се обавезује да сваког мјесеца врши исплату стипендије Стипендисти почев од дана потписивања овог уговора, па до наступања једног од случајева:

  • истек рока од 12 мјесеци
  • упис треће године студија.

Истеком тока од 12 мјесеци, од дана закључења овог уговора, претају све међусобне обавезе Стипендитора и Стипендисте, и уговор престаје да важи.

Уколико стипендиста упише трећу годину, прије истека рока од 12 мјесеци, уговор се сматра раскинутим даном уписа треће године.

Стипендиста је дужан одмах, а најкасније у року од осам (8) дана обавијестити Стипендитора о упису треће године.

Стипендитор се обавезује да ће током трајања овог Уговора, у складу са сопственим потребама, укључити стипендисту у релевантне развојне програме Стипендитора и да ће вршити обуку и образовање Стипендисте на тим програмима.

 

Члан 5.

Стипендиста се обавезује:

  • да редовно похађа наставу;
  • да редовно полаже испите;
  • да неће промијенити факултет или Одсјек без сагласности Стипендитора;
  • да не прима обавезујућу стипендију ни од једне друге компаније.

  

Члан 6.

У случају да Стипендиста не извршава обавезе из члана 5. овог уговора, Стипендитор може раскинути уговор.

Једнострани раскид овог уговора прије истека уговореног рока могућ је од стране Стипендитора уз претходно писмено обавјештење најмање осам (8) дана прије датума раскида.

Овај уговор се може раскинути писменим споразумом између Стипендитора и Стипендисте.

 

Члан 7.

Стипендиста губи право на стипендију у случајевима:

  • ако уговор буде раскинут његовом кривицом,
  • ако не изврши обавезе из члана 5. овог уговора.

 

Члан 8.

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе законских прописа који уређују облигационе односе.

 

Члан 9.

Евентуалне спорове из овог уговора рјешаваће стварно надлежан суд у Бањој Луци.

 

Члан 10.

Уговор је сачињен у 2 (два) истовјетна примјерка, 1 (један) за Стипендитора, а 1 (један) за Стипендисту.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017