Уговор о стипендирању (Институт РТ-РК д.о.о. Бања Лука)

Закључен дана XX.XX.XXXX. године у Бањој Луци између:

 

1) Институт „РТ-РК“ ДОО Бања Лука, Патре 5, ЈИБ 4403698990009, које заступа директор, Сања Зекоњић (даље: Стипендитор) и

2) _______________из _________, ЈМБГ: ________________ студент  Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци (даље: Стипендиста), бр. индекса _____________ .

 

Члан 1.

Стипендитор има потребе за високо образованим радницима рачунарске струке за рад и усавршавање на програмима којим се Стипендитор бави, а у вези с рачунарском техником и рачунарским комуникацијама.

Из такве потребе проистиче закључење овог уговора са Стипендистом.

 

Члан 2.

Стипендиста је студент Електротехничког факултета у Бањој Луци, студијски програм ____________________, гдје се образује за дипломираног инжењера електротехнике.

 

Члан 3.

Висина мјесечне стипендије се одређује у износу од 300,00 КМ до почетка израде дипломског рада.

 

Члан 4

Висина мјесечне стипендије се одређује у износу од 500,00 КМ након почетка израде дипломског рада.

 

Члан 5.

Стипендитор се обавезује да сваког мјесеца врши исплату стипендије Стипендисти почев од дана потписивања овог уговора,

Стипендитор се обавезује да ће током трајања овог Уговора, а у складу са сопственим потребама, укључити Стипендисту у релевантне развојне програме Стипендитора и да ће вршити обуку и образовање Стипендисте на тим програмима.

 

Члан 6.

Стипендиста се обавезује:

 • да редовно похађа наставу и полаже испите из изборних предмета са списка изборних предмета Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, које предложи Стипендитор;
 • да редовно полаже испите и да редовно упише наредну годину студија, односно да дипломира у року од годину дана након што одслуша последњи семестар;
 • да се образује и стручно усавршава кроз развојне програме Стипендитора до почетка израде дипломског рада, у простору и терминима одређеним од стране Стипендитора;
 • да ради на дипломском раду минимум 4 сата дневно (20 сати недељно) у просторијама Стипендитора након почетка рада на дипломском раду;
 • да тему дипломског рада бира у договору са Стипендором;
 • да неће промијенити факултет или Одсјек без сагласности Стипендитора;
 • да не прима обавезујућу стипендију ни од једне друге компаније;
 • да обавијести Стипендитора о завршетку студија у року од 8 (осам) дана од дана завршетка истих;
 • да ће по завршетку студија на факултету засновати радни однос код Стипендитора уколико Стипендитор то захтјева;
 • да ће на раду код Стипендитора остати минимално годину дана;
 • у случају да Стипендиста прекрши било који од наведених услова, обавезује се на повраћај свих исплаћених стипендија увећаних за плаћене припадајуће порезе, као и евентуалну накнаду штете коју је тиме Стипендитор претрпио.

 

Члан 7

Стипендиста је дужан да чува пословну тајну (повјерљиви подаци) за све време трајања Уговора о стипендирању, као и у периоду од 3 (три) године од дана раскида Уговора о стипендирању, те друга лица не смије упознавати са тим подацима, нити им чинити доступне било које информације, обавјештења нити писана, штампана акта, односно акта на електронским медијима (CD, дискете и др.) везана за Стипендитора, те ће у супротном сносити материјалну и кривичну одговорност.

У  пословну тајну спадају: софтвер (објектне и бинарне верзије и изворни код - object, binary and source code version), хардвер и све информације и технички подаци који се на њих односе, као што су архитектура чипа, технологија, алати и спецификације које Стипендитор посједује, односно користи.

Пословну тајну такође представљају и сви подаци везани за пословање Стипендитора, укључујући али не лимитирајући се на: имена пословних партнера, организацију рада, процесе рада, квалификацију и класификацију запослених, висину личних примања запослених, техничку и технолошку опремљеност, и слично.

 

Члан 8.

У случају да Стипендиста не извршава обавезе из члана 6. и 7. овог уговора, Стипендитор може раскинути уговор.

Једнострани раскид овог уговора прије истека уговореног рока могућ је од стране Стипендитора уз претходно писмено обавјештење најмање осам дана прије датума раскида.

Овај уговор се може раскинути писменим споразумом између Стипендитора и Стипендисте.

 

Члан 9.

Стипендиста је дужан да Стипендитору врати исплаћене стипендије ако уговор буде раскинут његовом кривицом, или ако не изврши неку обавезу из члана 6. и 7. овог уговора.

 

Члан 10.

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе законских прописа који уређују облигационе односе.

Евентуалне спорове из овог уговора рјешаваће стварно надлежан суд у Бањој Луци.

 

Члан 11.

Уговор је сачињен у 2 (два) истовјетна примјерка, 1 (један) за Стипендитора, а 1 (један) за Стипендисту.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017