Сарадња са привредом- области експертизе

Катедра за телекомуникације


ПРЕДМЕТ: Компетенције и оспособљеност за реализацију истраживачких пројеката и сарадњу
са привредним субјектима Катедре за телекомуникације
Чланови Катедре се активно баве научно-истраживачким радом у областима:
• конвенционалних жичних и бежичних телекомуникација,
• бежичних комуникационих система наредне генерације,
• позиционирања у бежичним телекомуникациним мрежама,
• говорних комуникација,
• nano-scale и молекуларних комуникација,
• сензорских мрежа и Internet of Things (IoT) протокола и апликација.
1. Прojeктoвaњe и рaзвoj телекомуникационих система и мрежа нове генерације
  - кабловски и оптички системи,
  - мобилни системи нове генерације,
  - бежичне сензорске мреже и IoT апликације и протоколи за енергентски ефикасне индустријске системе, Smart City примјене, Smart Infrastructure примјене, healthcare апликације, кућне апликације, интеграцију IoT у мобилне системе (NB-IoT), мреже великог домета и мале потрошње (LoRA, SigFox)
2. Прojeктoвaњe и рaзвoj рaдиo-урeђaja у oпсeгу дo 1 GHz
  - обрaдa сигнaлa у бaзнoм oпсeгу,
  - прojeктoвaњe и рeaлизaциja мoдулaтoрa,
  - прojeктoвaњe и рeaлизaциja синтeтизaтoрa фрeквeнциja (зa фикснe и FH систeмe),
  - прojeктoвaњe и рeaлизaциja aнaлoгних филтaрa (фиксни и aгилни),
  - прojeктoвaњe и рeaлизaциja приjeмникa зa фикснe систeмe и систeмe сa фрeквeнциjским скaкaњeм (FH систeмe),
  - битскa/симбoлскa синхрoнизaциja,
  - синхрoнизaциja нoсиoцa,
  - синхрoнизaциja систeмa (фиксних и систeмa прeнoсa у прoширeнoм спeктру- Spread Spectrum),
  - мjeрeњa пaрaмeтaрa рaдиo-прeдajникa и приjeмникa ( RF снaгa, мoдулaциja, спeктaр, oсjeтљивoст, BER итд.)

3. Аутоматско препознавање говора (енг. Autоmatic Speech Recognition - ASR)
  -препознавање ријечи из малог и средњег рјечника (до неколико стотина ријечи) у реалном времену и ван уз коришћење софтверских алата Java Sphinx и Pocketsphinx
  - креирање и обрада говорних база за потребе обуке ASR система
  - препознавање кључних ријечи из дугих аудио записа (енг. keyword spotting)
  - препознавање ријечи изговорених шапатом из малог рјечника
4. Анализа и мониторинг буке
  - задовољење прописаних Правилника за заштиту на радном мјесту (тзв. N-криве); приједлози за побољшање заштите; задовољења правила у индивидуалним кућним објектима; статистичка анализа

5. Анализа квалитета говорног сигнала у телекомуникационим системима
  - анализа говорног сигнала објективним параметрима
  - анализа говорног сигнала у IP базираним мрежама (губитак пакета, кашњење, варијација кашњења) и процјена субјективне оцјене квалитета
6. Оцјена квалитета дигиталног емитованог телевизијског сигнала
  - фреквенцијска анализа DVB сигнала; анализа квалитета DVB сигнала (параметри BER, MER, EVM); приједлог мјера за побољшање квалитета пријема; процјена квалитета аудио сигнала садржаног у DVB сигналу

Катедра може реализовати обуку из напријед наведених области, те израду студија
изводљивости наведених система.

Катедра за општу електротехнику


ПРЕДМЕТ: Компетенције и оспособљеност за реализацију истраживачких пројеката и сарадњу
са привредним субјектима Катедре за општу електротехнику
Области експертизе и истраживања:
  Примијењена електротехника
• Мјерења електричних и неелектричних величина
• Електромагнетика
• Електрични филтри
• Обрада сигнала
• Обрада и анализа слике и видеа
• Рачунарска графика
• Рачунарски вид, препознавање објеката
• Машинско учење
• Мултимедија
• Снимање беспилотном летјелицом и аутоматска анализа
• 3D скенирање и израда модела
• Сензорске мреже
• Internet of Things

Катедра за аутоматику


ПРЕДМЕТ: Компетенције и оспособљеност за реализацију истраживачких пројеката и сарадњу
са привредним субјектима Катедре за аутоматику
На Катедри за аутоматику изводе се истраживања у сљедећим областима:
  - Идентификација система - идентификација система помоћу линеарних параметарских модела, идентификација система помоћу неуронских мрежа (MLP, RBF, неурални адаптивни филтри);
  - Анализа нелинеарних процеса - детекција хаотичног понашања процеса, реконструкција простора стања нелинеарног процеса;
  - Анализа нелинеарних процеса – предикција и анализа временских серија;
  - Адаптивни управљачки алгоритми - предиктивни алгоритми управљања (GPC, алгоритми засновани на вјештачким неуронским мрежама), адаптивно управљање на бази интерног модела (класични поступци, поступци засновани на вјештачким неуронским мрежама), нормализовани адаптивни алгоритми;
  - Управљање и надзор индустријских процеса - ПИД регулатори, IMC регулатори, SCADA системи, употреба PLC - а за управљање индустријским процесима, комуникационе индустријске мреже;
  - Роботика и аутоматизација – моделовање геометрије и кинематике индустријских манипулационих робота, идентификација параметара виседимензионалних
промјенљивих динамичких модела манипулатора, алгоритми идентификације и управљања манипулатора промјенљиве структуре, повећање флексибилности индустријских робота помоћу роботског вида.
  - Рачунарски интегрисана производња – CNC машине.
Катедра посједује компетенције и знања за пројектовање и имплементацију:
  рачунарски базираних система аутоматског управљања,
  дистрибуираних система управања
  система за управљање и надзор процеса (PLC, SCADA)
  DDC система
  система за управљање технолошким процесима
  система за аквизицију података
  система виртуалне инструментације
  система рачунарски управљане производње (CNC машине, флексибилни технолошки системи)
Такође, Катедра може реализовати обуку из напријед наведених области, те израду студија
изводљивости наведених система.

Катедра за рачунарство и информатику

Истраживачке области од интереса за сарадњу катедре са фирмама из окружења

Сматрамо да су инстраживачке области у којима би наставници и сарадници са
Катедре за рачунарство и информатику могли сарађивати и учествовати на пројектима
са фирмама из окружења слиједеће:

  - архитектура рачунарских система и рачунарске мреже,
  - софтверско и рачунарско инжењерство и технологије, учешће у свим фазама животног циклуса рачунарски базираних система,
  - спецификација захтјева, пројектовање и развој апликативног софтвера за различите намјене и системе, рјешавање сложених програмерских задатака и
вођење софтверских пројеката,
  - објектно-оријентисано и Web/Интернет програмирање,
  - инсталирање, конфигурисање и одржавање оперативних система и праћење њихових перформанси.
  - спецификација захтјева, планирање, пројектовање и развој информационих система, база података и рачунарски базираних система, и вођење пројеката,
  - мобилно рачунарство и системи,
  - сигурност рачунарских система,
  - администрација рачунарских система и мрежа,
  - паралелно процесирање,
  - едукација у области ИТ

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017