Правилници

Правилник о лабораторијама на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци

Правилник о завршним радовима II циклуса студија Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци

Правилник о дипломским радовима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника УНИБЛ

Правилник о додијели признања и награда Универзитета у Бањој Луци

Правилник о коришћењу слободне студијске године

Правилник о листи струковних,академских и научних звања

Правилник о измјени правилника о листи струковних,академских и научних звања

Правилник о поступку и условима избору наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци

Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2015

Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2017

Правилник о раду УНИБЛ

Правилник о стицању,расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о анкетирању студената

Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци

Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци

Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о садржају,изгледу и дигиталном репозиторијуму  докторских дисертација

Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој  Луци

Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

Упутство за спровођење процедура јавног конкурса избора у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци

 

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017